Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση» 

     Το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής οργανώνει τη  τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc.  In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction).

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Κλινική και Εργαστηριακή Γενετική.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής Γενετικής έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα εξελισσόμενη και δυναμική περιοχή της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη λαμβανομένου υπόψη ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής.

Επιπλέον το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της αυξανόμενης γνώσης για τις γενετικές επιρροές στην παθογένεση των νοσημάτων και της παροχής εφαρμοσμένης Γενετικής, που θα επιτρέψει την αποκόμιση δεξιοτήτων για την εκτίμηση, επλογή και ερμηνεία της σύγχρονης γενετικής διαγνωστικής στην κλινική πράξη.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

  • Να απασχοληθούν σε θέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής και Εργαστηριακής Γενετικής
  • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού περιεχομένου

 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής. Πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι Ιατρικών και άλλων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κτλ), ή απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κτλ) καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08)., εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

O αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.